Nasze projekty:


Zrealizowaliliśmy projekt remontu mieszkania komunalnego w Pabianicach dla samotnej matki z dzieckiem. Remont mógł być realizowany przy wydatnej pomocy Fundacji Castorama która wspomogła kwotą 25000 zł oraz innych darczyńców. Wykonawcą remontu mieszkania była firma "Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Lauer Przemysław Lauer". Dziękujemy bardzo przy tej okazji służbom urzędu Prezydenta w Pabianicach za wszechstronną pomoc organizacyjną i życzliwe oraz serdeczne podejście do tej sprawy.

PORADY PRAWNE


Uprzejmie informujemy, że Fundacja Wspierania Inicjatyw Mieskaniowych w Polsce udziela wsparcia uchodżcom z Ukrainy w zakresie bezpłatnych porad prawnych.Uprzejmie informujemy, że Fundacja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce uruchomiła bezpłatne udzielanie porad prawnych w zakresie spraw mieszkaniowych, będących przedmiotem działalności fundacji.
Porad prawnych udzielają prawnicy z kancelarii adwokackiej - Maciej Landowski, w każdy wtorek w godzinach od 17:00 do 19:00.
Prosimy o telefoniczne umawianie terminów (22) 415-43-30.PROGRAM MIESZKANIOWY


Fundacja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce
Program mieszkaniowy czytaj dalej...


WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYMFundacja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce, w dniu 24.05.2016 roku podpisała list intencyjny- porozumienie o współpracy z Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, nr KRS 0000142553, w zakresie przedsięwzięcia w postaci inwestycji pod nazwą: "Zespół Budynków Użyteczności Publicznej Dla Niepełnosprawnych Dzieci Wraz Z Infrastrukturą Techniczną W Jednej Z Dzielnic Warszawy".
Projekt zakłada stworzenie infrastruktury takiej jak;
Szkoły specjalne, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej o powierzchni użytkowej około 15.000 m2.
Obecnie fundacje czekają na decyzję w sprawie warunków zabudowy w dzielnicy Bielany.
Rozpoczęto również prace co do koncepcji i wyboru biura architektonicznego jak i wstępnej decyzji co do wykonawcy całego projektu.


Uczestnictwo Fundacji Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w pracach "Zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych"


Uczestniczenie w reaktywowanym Zespole do spraw Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych powołanego Zarządzeniem nr 50/72/2013 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2013 roku.
Fundacja wraz z członkami z zespołu składającego się w głównej mierze ze spółdzielców, była inicjatorem podjęcia uchwały o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w pełne prawo własności.
Uchwała numer L/1217/2017 Rady Miasta Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych była wyczekiwana ze strony mieszkańców Warszawy – Fundacja wraz z cytowanym wyżej zespołem była między innymi inicjatorem uchwalenia takiej uchwały.
Zapisy uchwały wyrażają zgodę na udzielenie 95 % bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami oraz dodatkowo wyrażały zgodę na udzielenie 99% bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym, które wniosły opłatę za 99 letni okres użytkowania od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami. Przedmiotem zainteresowania zespołu przy Prezydencie Miasta Warszawy były również sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi, konserwatorem zabytków i architektury Miasta Warszawy.
Praca tego zespołu jest ciągła z uwagi na ogrom problemów przekształceniowych wynikających z zaszłości i błędnych decyzji po obu stronach.

Zespół budynkóww użyteczności publicznej dla niepełnosprawnych dzieci"

Fundacja uczestniczy w realizacji przesięwzięcia w postaci inwestycji pod nazwą; "Zespól budynków użyteczności publicznej dla niepełnosprawnych dzieci" wraz z infrastrukturą techniczną w jednej z dzielnic Warszawy".
Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Pomocy Ludziom Niepelnosprawnym, nr KRS 0000142553.
Obecnie fundacje czekają na decyzję o warunkach zabudowy, jak również rozpoczęto prace co do wstępnej decyzji w zakresie wyboru wykonawcy całego projektu.
Fundacja podpisała rownież szereg porozumień o współpracy będących przedmiotem działalności statutowej, jak i poza statutowej z uwagi na doniosłość spraw, miedzy innymi z Fundacją Narodowego Instytutu Studiow Strategicznych KRS 0000616180.

Współuczestnictwo w pracach Stowarzyszenia Mieszkańców "Grunt to Warszawa" i "Konfederacji Warszawskiej" w sprawach związanych z interesami członków spółdzielni mieszkaniowych.


W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o Spółdzieniach Mieszkaniowych, ustawy-Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawy-Prawo Spółdzielcze, prace Stowarzyszeń zaowocowały zleceniem dwóch opinii prawnych. Jedna zgodnie z Konstytucją dla potrzeb postępowania odwoławczego, czyli do Trybunału Kostytucyjnego
oraz druga opinia do procesu legislacji.
Ponadto zajmowano się problemami zainteresowania mieszkańców spółdzielni powoływaniem wspólnot mieszkaniowych w spółdzielniach.
Udział Fundacji w pracach Stowarzyszeń jest ciągły i w zależności od potrzeb i problematyki, które są przedmiotem kolejnych spotkań.

Ostatnia aktualizacja, 19 lipca 2023 roku