Nasze projekty:


PORADY PRAWNE


Uprzejmie informujemy, że Fundacja Wspierania Inicjatyw Mieskaniowych w Polsce udziela wsparcia uchodżcom z Ukrainy w zakresie bezpłatnych porad prawnych.Uprzejmie informujemy, że Fundacja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce uruchomiła bezpłatne udzielanie porad prawnych w zakresie spraw mieszkaniowych, będących przedmiotem działalności fundacji.
Porad prawnych udzielają prawnicy z kancelarii adwokackiej - Maciej Landowski, w każdy wtorek w godzinach od 17:00 do 19:00.
Prosimy o telefoniczne umawianie terminów (22) 415-43-30.PROGRAM MIESZKANIOWY


Fundacja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce
Program mieszkaniowy czytaj dalej...


WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYMFundacja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce, w dniu 24.05.2016 roku podpisała list intencyjny- porozumienie o współpracy z Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, nr KRS 0000142553, w zakresie przedsięwzięcia w postaci inwestycji pod nazwą: "Zespół Budynków Użyteczności Publicznej Dla Niepełnosprawnych Dzieci Wraz Z Infrastrukturą Techniczną W Jednej Z Dzielnic Warszawy".
Projekt zakłada stworzenie infrastruktury takiej jak;
Szkoły specjalne, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej o powierzchni użytkowej około 15.000 m2.
Obecnie fundacje czekają na decyzję w sprawie warunków zabudowy w dzielnicy Bielany.
Rozpoczęto również prace co do koncepcji i wyboru biura architektonicznego jak i wstępnej decyzji co do wykonawcy całego projektu.


Uczestnictwo Fundacji Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w pracach "Zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych"


Uczestniczenie w reaktywowanym Zespole do spraw Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych powołanego Zarządzeniem nr 50/72/2013 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2013 roku.
Fundacja wraz z członkami z zespołu składającego się w głównej mierze ze spółdzielców, była inicjatorem podjęcia uchwały o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w pełne prawo własności.
Uchwała numer L/1217/2017 Rady Miasta Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych była wyczekiwana ze strony mieszkańców Warszawy – Fundacja wraz z cytowanym wyżej zespołem była między innymi inicjatorem uchwalenia takiej uchwały.
Zapisy uchwały wyrażają zgodę na udzielenie 95 % bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami oraz dodatkowo wyrażały zgodę na udzielenie 99% bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym, które wniosły opłatę za 99 letni okres użytkowania od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami. Przedmiotem zainteresowania zespołu przy Prezydencie Miasta Warszawy były również sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi, konserwatorem zabytków i architektury Miasta Warszawy.
Praca tego zespołu jest ciągła z uwagi na ogrom problemów przekształceniowych wynikających z zaszłości i błędnych decyzji po obu stronach.

Zespół budynkóww użyteczności publicznej dla niepełnosprawnych dzieci"

Fundacja uczestniczy w realizacji przesięwzięcia w postaci inwestycji pod nazwą; "Zespól budynków użyteczności publicznej dla niepełnosprawnych dzieci" wraz z infrastrukturą techniczną w jednej z dzielnic Warszawy".
Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Pomocy Ludziom Niepelnosprawnym, nr KRS 0000142553.
Obecnie fundacje czekają na decyzję o warunkach zabudowy, jak również rozpoczęto prace co do wstępnej decyzji w zakresie wyboru wykonawcy całego projektu.
Fundacja podpisała rownież szereg porozumień o współpracy będących przedmiotem działalności statutowej, jak i poza statutowej z uwagi na doniosłość spraw, miedzy innymi z Fundacją Narodowego Instytutu Studiow Strategicznych KRS 0000616180.

Współuczestnictwo w pracach Stowarzyszenia Mieszkańców "Grunt to Warszawa" i "Konfederacji Warszawskiej" w sprawach związanych z interesami członków spółdzielni mieszkaniowych.


W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o Spółdzieniach Mieszkaniowych, ustawy-Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawy-Prawo Spółdzielcze, prace Stowarzyszeń zaowocowały zleceniem dwóch opinii prawnych. Jedna zgodnie z Konstytucją dla potrzeb postępowania odwoławczego, czyli do Trybunału Kostytucyjnego
oraz druga opinia do procesu legislacji.
Ponadto zajmowano się problemami zainteresowania mieszkańców spółdzielni powoływaniem wspólnot mieszkaniowych w spółdzielniach.
Udział Fundacji w pracach Stowarzyszeń jest ciągły i w zależności od potrzeb i problematyki, które są przedmiotem kolejnych spotkań.

Ostatnia aktualizacja, 15 czerwca 2018 roku